OPERATIONS & INTELLIGENCE DIVISION

กองยุทธการและการข่าว กองบัญชาการช่วยรบที่ 2

ประเภทงาน / ภารกิจ

ด้านยุทธการ

ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการวางแผน ประสานงาน และกำกับดูแลในด้านยุทธการให้หน่วยบรรลุ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบหลักในเรื่องการจัดการฝึก และการยุทธ์   ฯลฯ

ด้านการข่าว

จัดทำแผนการด้านรักษาความปลอดภัย แผนการ รปภ.คลัง สป. บัตรผ่าน เข้า – ออก หน่วย  และติดตามข่าวสารในพื้นที่รับผิดชอบฯลฯ

ด้านกิจการพลเรือน

ส่งเสริมสนับสนุนส่วนราชการพลเรือนเพื่อแก้ปัญหาที่สำคัญ , การเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ  , การประชาสัมพันธ์ , การร่วมกิจกรรมต่างๆ กับส่วนราชการในพื้นที่ ฯลฯ

ด้านอื่นๆ

งานด้าน ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / โรงเรียนอนุบาล บชร. ฯลฯ

วีดีโอ ประชาสัมพันธ์

การฝึกเป็นหน่วยกองพัน ประจำปี 61
จากพลทหาร สู่ ผู้พัน บชร.2
บชร.2 วันกองทัพไทย
จากพลทหาร บชร.2 สู่ นักเรียนนายร้อย จปร.
พิธีรับธงชัยเฉลิมพล บชร.2
บทสัมภาษณ์ จากพลทหารสู่ นายสิบ บชร.2

ผู้บังคับบัญชา

สัญลักษณ์

ติดต่อ

กองยุทธการและการข่าว กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง นครราชสีมา

ทบ. : 23134 / องการ : 044-355113

TOP